HISTORIA - Bronek

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

SZKOŁA
Historia naszego liceum swym początkiem sięga roku 1945, kiedy to dzięki staraniom dr Stefana Sobańca udało się założyć w Bełchatowie Miejskie Gimnazjum im. A. Mickiewicza mieszczące się przy Szkole Podstawowej nr 2. Początki szkoły były trudne. Brak własnego lokalu, niewystarczająca liczba nauczycieli, brak pomocy naukowych, podręczników, lektur to problemy, które udało się przezwyciężyć dzięki staraniom dyrekcji, zaangażowaniu nauczycieli. W nowej placówce pracę znalazło 10 profesorów. Początkowo składała się ona z dwóch klas, do pierwszej uczęszczało 41 osób, do drugiej 20. W roku 1946/47 uczniowie ostatniej klasy otrzymali świadectwo ukończenia gimnazjum - małą maturę. Na świadectwie znalazły się oceny z przedmiotów takich jak: religia, j. polski, j. francuski, historia, geografia, przyrodoznawstwo, matematyka, prace ręczne, ćwiczenia cielesne. Skala ocen: b. dobry, dobry, dostateczny , niedostateczny. 4 maja szkoła musiała przerwać działalność, ponieważ minister edukacji wydał rozporządzenie o reorganizacji szkół średnich. Karol Pawelczyk podjął starania o przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące. Początkowo miało ono swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, czyli w tym samym budynku. W roku 1948/49 istniały dwie klasy maturalne: 8 i 9. Pierwszym dyrektorem liceum był pan Stanisław Miller. Aby dostać się do liceum, trzeba było być absolwentem szkoły podstawowej i zdać pomyślnie egzamin wstępny. W liceum uczono: religii, j. polskiego, historii, geologii, fizyki, biologii, chemii, matematyki, rysunku, były także ćwiczenia cielesne (za którymi kryje się dzisiejszy w-f) , zajęcia praktyczne i chór. Pierwsza matura została przeprowadzona w dniach 25 - 27 maja 1952 r. Przystąpiło do niej 19 osób z czego zdało 17.

3 września 1963r. szkoła otrzymała nowy budynek przy ul. 1 maja 6. Ówczesnym dyrektorem był pan mgr Józef Grzegory. W chwili oddania szkoła posiadała 9 sal lekcyjnych, pomieszczenia pomocnicze i 3 pracownie specjalistyczne: biologiczną, fizyczną i chemiczną. Po rozbudowie w 1977 r. szkoła miała 21 sal i 6 pracowni. W szkole od 1971 roku istniał internat dla chłopców i dziewcząt, prowadzony przez państwa Wlazłowskich.

Dyrektorzy szkoły:

Stanisław Miller - lata 1948-51

mgr Mirosław Dyja - lata 1951-52

mgr Józef Marchewka - lata 1953-56

mgr Józef Grzegory - lata 1956-72

mgr Zygmunt Sęk - lata 1972-74

mgr Władysław Kubik - lata 1974-77

mgr Jadwiga Guszczar - 1977-82

mgr Teresa Szczęsna - lata 1982-83

mgr Tadeusz Markiewicz - lata 1983-2007

mgr Barbara Barasińska - lata 2007-2008

mgr Joanna Zalejska - od roku 2008

W chwili otwarcia liceum tylko nieliczni nauczyciele mieli ukończone studia. Byli to: Mirosław Dyja - mgr polonistyki, Władysław Osmulski - absolwent Oxfordu - mgr prawa uczący geografii, a także zasłużony dla szkoły pedagog pani Helena Horkowa.

W 1951 roku odwołano dyrektora Millera. Ten przedwojenny nauczyciel, więzień obozu koncentracyjnego, według ówczesnych władz ze względów politycznych nie mógł sprawować takiej funkcji. Został zwolniony i przeniesiony na emeryturę. Następny dyrektor chciał podnieść poziom szkoły, nie pozwoliły mu na to pewne konflikty z nauczycielami i rodzicami uczniów. Profile pojawiły się w latach siedemdziesiątych: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, sportowy, klasyczny. Wkrótce utworzono trzy klasy profilowane: humanistyczną, matematyczno-fizyczną i biologiczno-chemiczną. W ostatnich latach blisko 100 % naszych absolwentów dostaje się na studia , przy czym w znakomitej większości są to renomowane uczelnie . Miarą naszych sukcesów jest również fakt , że " Broniewski " jako jedyna szkoła w mieście w kolejnych rankingach miesięcznika " Perspektywy " trafia na listę najlepszych szkół w Polsce. Każdego roku cieszymy się sukcesami wybitnie zdolnych uczniów, którzy zdobywają laury na ogólnopolskich olimpiadach i konkursach. Nasi uczniowie nie poświęcają się tylko wyłącznie nauce. Popołudniami biorą udział w warsztatowych zajęciach psychoterapeutycznych, jeździmy na wystawy plastyczne i spektakle teatralne, każdego roku organizujemy zielone szkoły żeglarskie i narciarskie zaś latem świetne obozy wędrowne i obozy językowe za granicą.
Zatem - zapraszamy do " Bronka ". Tu rozwiniesz się intelektualnie, poszerzysz swoje zainteresowania i zdobędziesz nowe, dobrze przygotujesz się do studiów, spędzisz 3 lata w gronie niebanalnych ludzi.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego